Apply Online
Apply Online
Tri thức. Kĩ Năng. Nguyên tắc.

“Các hoạt động ngoại khoá và nội trú của trường chúng tôi giữ vai trò trực tiếp trong việc hình thành kiến thức, các kĩ năng và các nguyên tắc cua 3học sinh trên đường phát triển thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm trên toàn cầu.”

Cathy Cheeranjie

Giám đốc Phát Triển Học Sinh


Học thức xuất sắc qua việc đào tạo tính cách

Phát Triển Toàn Diện ®

Tại trường Columbia, theo Hệ Thống Giáo Dục ASEP-Chăm Sóc Toàn Diện®,chúng tôi tin rằng bên cạnh việc học kiến thức, còn phải đào tạo tính cách của học sinh. Do đó, chúng tôi đưa ra việc huấn luyện kĩ năng lãnh đạo và làm giàu kinh nghiệm, đào tạo hiệu quả hơn để học sinh trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và đạt được học thức xuất sắc tại trường Columbia và ở đại học trong tương lai.

Là một trong những trường trung học tư thục nợi trú hàng đầu của Canada, chúng tôi có nhiệm vụ chăm lo cho sự Phát triển Toàn Diện ®của học sinh trường chúng tôi qua việc nuôi dưỡng một môi trường hỗ trợ và thúc đẩy việc đào tạo tính cách. Phát Triển Toàn Diện®chỉ có tại trường Columbia và bao gồm những chương trình song song với chương trình chính khoá và được coi là toàn diện nhất trong số các trường tư thục Canada.

Từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông/ dự bị đại học, chúng tôi hướng dẫn học sinh tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khoá khác nhau và chương trình huấn luyện kĩ năng lãnh đạo. Từ đó tính cách học sinh được phát triển và sự tin vào khả năng của bản thân của học sinh cũng được tăng cường để trở nên xuất sắc về học thức.

Phòng Phát Triển Học Sinh của trường Columbia thực hiện Phát Triển Toàn Diện ®Trong năm chương trình chính:

  1. Chương trình Đời Sống Nội Trú
  2. Chương trình Đời Sống Học sinh
  3. Chương trình Điền Kinh
  4. Chương trình Kĩ Năng Lãnh Đạo, Bồi Dưỡng và Phát Triển (L.E.A.D.)
  5. Chương trình Phục Vụ Cộng Đồng

Học sinh tham gia các chương trình này sẽ lãnh hội được kiến thức, các kĩ năng và nguyên tắc sống và học tập thành công tại trường Columbia, trong thời gian học đại học và trong tương lai. Học sinh tốt nghiệp trường chúng tôi tiếp tục tác động tích cực đến thế giới trong vai trò những công dân toàn cầu có trách nhiệm.


© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.