Chúng tôi tận dụng hệ thống giáo dục phổ thông Ontario để mở ra nhiều môn học dựa trên kì học và tín chỉ. Học sinh cần ít nhất 30 tín chỉ để hoàn thành bậc trung học phổ thông và đạt Bằng Tú Tài Ontario (OSSD). Columbia ghi nhận và trao tín chỉ cho những học sinh đã hoàn thanh những môn học tại trường Trung học Phổ thông tại nước nhà.

Vì vậy, học sinh chỉ cần hoàn thành những môn học còn lại để đủ tín chỉ tốt nghiệp. Học sinh có thể lựa chọn môn học để lấy tín chỉ theo học kì dựa trên khả năng học tập và sự hứng thú của bản thân.

LỘ trình tối ưu tới trường đại học danh giá.

3 hoặc 4 năm học Đại học

Dựa trên điểm số cuối cùng của 6 môn học dự bị Đại học tại Columbia, sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ điều kiện để được nhận trực tiếp vào năm nhất Đại học của các trường Đại học ở Canada, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand.

NĂM HỌC

Năm học được tổ chức bởi các học kỳ.

 • Học kỳ mùa thu (tháng 8 đến tháng 12)
 • Học kỳ mùa đông (tháng 1 đến tháng 5)
 • Học kỳ mùa hè (tháng 6 đến tháng 7)

Các môn học được hoàn thành trong mỗi học kỳ

 • Học sinh có thể học tối đa 3 hoặc 4 môn học trong các học kỳ mùa thu và mùa đông
 • Học sinh có thể học tối đa 2 môn học trong học kỳ mùa hè

Sinh viên nhận được tín chỉ môn học mỗi môn học hoàn thành thành công.

KHÔNG CẦN THI TỐT NGHIỆP QUỐC GIA

Sau khi hoàn thành 30 tín chỉ, bao gồm cả tín chỉ đã được hoàn thành tại trường học cũ, học sinh sẽ nhận được bằng Tú Tài Ontario (OSSD).

TỐT NGHIỆP

 • Học sinh cần phải hoàn thành đủ 30 tín chỉ để tốt nghiệp Trung học Phổ thông
 • Mỗi tín chỉ tương đương với 110 giờ học
 • Học sinh tốt nghiệp có thể học 330 giờ (110 giờ x 3) ở Toán học bao gồm Hàm số Nâng cao, Giải tích và Hướng Lượng, và Quản Lí Dữ liệu
 • Bằng Tú tài Ontario được trao cho những học sinh học lớp 12 (chương trình dự bị đại học)

TRƯỜNG COLUMBIA Đáp Ứng

Dự bị Đại học (Lớp 12), Chương trình Trung học Phổ thông (Lớp 9-11), Chương trình Trung học Cơ sở (Lớp 7-8)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TÚ TÀI ONTARIO (OSSD)

Học sinh cần đáp ứng OSSD để vào đại học và cao đẳng tại Bắc Mĩ. OSSD sẽ được trao cho những học sinh hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ. Tín chỉ được tính cho những  môn đã hoàn tất tại trường cũ. Vì vậy, học sinh sẽ chỉ học những tín chỉ còn thiếu để đủ điều kiện tốt nghiệp.

ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BẰNG TÚ TÀI ONTARIO (OSSD), học sinh cần:

 • Hoàn thành 18 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ tùy chọn.
 • Hoàn thành 40 giờ lao động tình nguyện.
 • Hoàn thành bài thi đọc viết của Ontario sau khi hoàn thành Lớp 9.
NHỮNG TÍN CHỈ MÔN BẮT BUỘC

 • 4 tín chỉ Trung học Phổ thông (Lớp 9 – 12) Tiếng Anh (1 tín chỉ 1 lớp)
 • 3 tín chỉ môn Toán (ít nhất 1 tín chỉ lớp 11 hoặc 12)
 • 1 tín chỉ môn Lịch sử Canada
 • 1 tín chỉ môn Mĩ thuật
 • 1 tín chỉ môn Tiếng Pháp
 • 2 tín chỉ môn Khoa học
 • 1 tín chỉ môn Địa lý Canada
 • 1 tín chỉ môn Sức khỏe và Thể dục
 • 0.5 tín chỉ môn Giáo dục công dân
 • 0.5 tín chỉ môn Định hướng nghề nghiệp

THÊM:

 • 1 tín chỉ môn Văn, hoặc một ngôn ngữ thứ ba, hoặc môn học ngành khoa học xã hội, khoa học nhân văn, hoặc môn học về Canada và thế giới.
 • 1 tín chỉ môn học thêm vềSức khỏe và Thể Dục, hoặc về Quản trị kinh doanh
 • 1 tín chỉ môn học về Khoa Học (Lớp 11 hoặc 12) hoặc Giáo dục về Công nghệ thông tin